Dwarslopers Dialogen

12 oktober | Klaas van Egmond | Het morele kader van een duurzame samenleving

Op donderdag 12 oktober is Geowetenschapper Klaas van Egmond te gast om het te hebben over het morele kader van een duurzame samenleving.

Klaas van Egmond is hoogleraar Geowetenschappen (in het bijzonder Milieukunde en Duurzaamheid) aan de Universiteit Utrecht. Hij publiceert en spreekt zowel over duurzaamheid in het algemeen, als over de onderliggende deelterreinen sociaal-cultureel (people), milieu (planet) en financieel-economisch (profit). Tijdens de Dwarslopers Dialoog neemt Klaas ons mee in het morele kader van een duurzame samenleving. 

Zorgwekkende ontwikkelingen stapelen zich op: klimaatverandering, migratiestromen, populisme, handelsconflicten, een wankel financieel bestel en fragmentatie van de nationale en Europese politiek. Deze problemen zijn terug te voeren op het steeds weer eenzijdig worden van de in de samenleving dominerende waardeoriëntatie, waardoor mens en maatschappij steeds weer rampzalige karikaturen van zichzelf worden. In onze tijd gaat het om de eenzijdige overwaardering van materialistische en individualistische waarden. Moraliteit en menselijke maat zijn daarbij verloren gegaan.

Door vanuit de huidige maatschappelijke situatie een paar stappen terug te zetten kunnen we op basis van de Europese filosofie, cultuur en geschiedenis tot een nieuw moreel kader komen. Daarbij keren we terug naar het ideale mensbeeld van de Renaissance, zoals dat gestalte kreeg in de door Leonardo da Vinci verbeelde homo universalis. In dat mensbeeld waren de fundamentele krachten tussen het geestelijke en het materiële en die tussen het universele en het individuele nog met elkaar in evenwicht. Aan dat mensbeeld kan een moreel kompas worden ontleend, waarmee we een uitweg kunnen vinden uit de samenloop van zorgwekkende ontwikkelingen. Alleen wanneer we, net als de homo universalis, het evenwicht weten te bewaren tussen de fundamenteel menselijke waarden, kan er sprake zijn van menselijke waardigheid en duurzaamheid. Dat inzicht leidt uiteindelijk tot een concrete maatschappelijke agenda.

Wanneer: Donderdag 12 oktober 19.30 – 21.30
Plaats: Cultuur – en Congrescentrum Antropia, Landgoed de Reehorst,  Hoofdstraat 8, 3972 LA Driebergen